Přejít k obsahu
Košík

Podmínky nákupu a použití, vrácení a výměna

Podmínky nákupu a použití, vrácení a nahrazení

Komunikace mezi uživatelem a Noob Club d.o.o.
probíhá písemně e-mailem a stížnosti, žádosti a stížnosti, jakož i odpovědi na ně jsou předkládány ve zákonných lhůtách, konkrétně zákon o ochraně spotřebitele, obecné nařízení o ochraně osobních údajů atd.


Předsmluvní oznámení jsou součástí smlouvy uzavřené na dálku, spolu se specifikacemi a cenou zakoupeného produktu a před potvrzením objednávky na nákup konkrétního produktu bude zákazník požádán o jeho přijetí, že je s tím obeznámen, souhlasí, zatímco po potvrzení objednávky na uzavření smlouvy bude kupujícímu doručena zpráva potvrzující uzavření smlouvy. Pokud kupující potvrdí objednávku a provede platbu, považuje se smlouva za uzavřenou a prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu potvrzení, že byla objednávka přijata.


Využívání služeb Big Shop

obchody přijímají tyto podmínky prodeje, berete na vědomí předsmluvní oznámení obsažené v tomto textu. Pokud s zvraty nesouhlasíte, nepoužívejte tuto stránku ani neobjednávejte produkty prostřednictvím ní.


-Tato webová stránka obsahuje informace o produktech a službách Noob Club d.o.o. a slouží jako elektronické prodejní místo - internetový obchod.
- Odkup a dodávka produktů lze provádět na území Chorvatské republiky
- Při nákupu produktu prostřednictvím internetového obchodu se má za to, že uživatel četl, vzal na vědomí všechna výše uvedená oznámení a následně přijal obecné podmínky
- Kupující fyzická osoba může být pouze dospělý. Prodávající neodpovídá za jednání v rozporu s tímto ustanovením.
- Zákazníci jsou povinni poskytnout přesné, platné a úplné osobní údaje při vyplňování objednávkového formuláře
- Prodávající si vyhrazuje právo nevydat objednávku, pokud existuje podezření na zneužití
- Prodávající je oprávněn bez předchozího upozornění změnit obsah těchto všeobecných podmínek, sortiment produktů, jejich ceny , další informace týkající se internetového obchodu a veškerého dalšího obsahu, a proto jsou zákazníci povinni před každým nákupem zkontrolovat obsah stejného obsahu. Na rozdíl od zacházení zbavuje prodávajícího jakékoli odpovědnosti.


Hlavní rysy zboží


Hlavní rysy zboží - Produkty a služby jsou pro každý produkt zobrazeny popisně samostatně, s podrobným výhledem na několik fotografií, pro každý produkt samostatně.


- Produkty a služby, které lze zakoupit, jsou zveřejněny na webových stránkách a každý zobrazený produkt poskytuje specifikaci produktu a informace o ceně.
Vrátit se:
Kupující má nárok na vrácení produktu v následujících případech
- doručení nebylo objednáno
- doručení, které má chybu nebo poškození
- další případy v souladu s právními rámci

Výměna zboží

V případě, že je zakoupený produkt vadný a zákazník včas oznámil prodávajícímu, může kupující požádat o výměnu zakoupeného produktu. Výrobky s viditelným poškozením, výrobky, které se zákazník pokusil opravit nebo přestavovat, a výrobky, které byly poškozeny v důsledku nevhodného použití, nelze vyměnit.
Postup reklamy
Prodávající poskytne kupujícímu vrácení produktu po odůvodněné stížnosti obdržené výhradně písemně e-mailem. V takovém případě nám zašlete e-mailem informace s číslem objednávky, fakturou a popisem stížnosti info@superishkashop.com   . Prodávající odpoví spotřebiteli nejpozději do 15 dnů. Prodávající považuje stížnost za platnou, pokud přezkum produktu stanoví, že splňuje podmínky pro reklamu v souladu se zákonem o povinných vztazích a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě odůvodněné stížnosti je možné vypovědět smlouvu vrácením zaplacené částky nebo výměnou produktu. V případě nemožnosti dodat jiný produkt prodávající vrátí kupujícímu hodnotu produktu, který již není schopen dodat.


Jednostranné ukončení smlouvy o nákupu produktu

Podle zákona o ochraně spotřebitele je zákazník oprávněn jednostranně vypovědět smlouvu, aniž by uvedl důvody, do 14 dnů ode dne dodání produktu. Období zrušení smlouvy začíná dnem, kdy zákazník obdržel produkt. Kupující musí písemně oznámit prodejci ukončení smlouvy e-mailem pomocí standardního informačního formuláře pro jednostranné ukončení smlouvy předepsané právem spotřebitele na jednostranné ukončení smlouvy uzavřené na dálku. Smlouva se považuje za zrušenou, když prodávající obdrží písemné oznámení, o kterém neprodleně uvědomí kupujícího e-mailem. Kupující musí zboží vrátit neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od okamžiku, kdy v souladu s článkem 74 zákona o ochraně spotřebitele informoval prodávajícího o svém rozhodnutí ukončit smlouvu.Prodávající se zavazuje vrátit celou částku zaplacených kupujícím do 14 dnů a lhůta začíná běžet ode dne, kdy je produkt vrácen prodávajícímu. Zákazník, který uplatní své právo na jednostranné ukončení smlouvy, je povinen nést přímé náklady na vrácení produktu.
Před uplynutím jednostranného období ukončení je kupující povinen informovat prodávajícího o svém rozhodnutí o ukončení smlouvy prostřednictvím formuláře pro jednostranné ukončení smlouvy, který lze elektronicky splnit a odeslat na poštovní adresu kontakt: info@superishkashop.com
Pokud zákazník jednostranně ukončí tuto smlouvu Noob Club d.o.o.
peníze obdržené od zákazníka, včetně nákladů na doručení, neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí zákazníka jednostranně ukončit smlouvu. Náklady na vrácení zboží nese kupující, pokud za vrácení není odpovědný prodávající. Vrácení peněz bude provedeno na účet nebo vyzvednutím.


Vrácení peněz lze provést pouze po vrácení zboží nebo poté, co kupující poskytne důkaz, že zboží bylo odesláno zpět. Zboží je povinno kupujícímu vrátit okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy kupující rozhodl o jednostranném ukončení. Vraťte zboží poštou nebo osobně prokazatelným způsobem na naši poštovní adresu info@superishkashop.com
Má se za to, že zákazník splnil svou povinnost vrátit se včas, pokud zašle / doručí důkazy před uplynutím výše uvedené lhůty. Jste zodpovědní za jakékoli poškození zboží, které je výsledkem manipulace se zbožím, kromě toho, které bylo nezbytné pro určení funkčnosti zboží. Pokud je produkt vrácen vadný, s větším poškozením nebo bez částí a dokumentace, a pokud nejsou dodány v následující lhůtě 14 dnů, má se za to, že kupující nesplnil svou povinnost vrátit zboží, a prodávající není povinen vrátit zaplacené prostředky.

Kupující nemá nárok na jednostranné ukončení smlouvy, pokud:


- Smlouva o poskytování služeb prodávajícího byla plně splněna a plnění začalo výslovným předchozím souhlasem kupujícího, a se svým potvrzením, že si je vědom skutečnosti, že ztratí právo na jednostranné ukončení smlouvy z této části, pokud je služba plně splněna
- předmět smlouvy o zboží vyrobeném podle specifikace zákazníka nebo jasně přizpůsobený zákazníkovi
- předmět smlouvy o zboží nebo zboží snadno rychle rychle se kazícím, jehož doba používání rychle vyprší
- kupující konkrétně požádal prodávajícího o návštěvu, aby provedl naléhavé opravy nebo údržbářské práce, pokud během takové návštěvy, kromě těch služeb, které kupující výslovně požadoval, prodávající rovněž poskytuje některé další služby, tj. dodává jiné zboží, než je ekologické, pro provádění nouzových oprav nebo údržbářských prací, prodávající má v souvislosti s těmito doplňkovými službami nebo zbožím právo na jednostranné ukončení smlouvy.

 

Doba trvání smlouvy

Smlouva, kterou kupující uzavře s prodávajícím, je jednorázovou smlouvou na nákup produktu na dálku spotřebovanou dodáním zboží a platbou provedenou kupujícím v případě, že nebude ukončena. Tato předsmluvní oznámení jsou nedílnou součástí smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Za vše, co není upraveno těmito podmínkami použití, zákon o elektronickém obchodu, zákon o ochraně spotřebitele , zákon o povinných vztazích a další právní předpisy, které upravují jednotlivé záležitosti v této oblasti.
Prodávající a kupující se pokusí vyřešit všechny možné spory dohodou, a pokud tak neučiní, je příslušný soud v Záhřebu příslušný.
Přijetím těchto prodejních podmínek kupující souhlasí s ustanoveními těchto podmínek a uznává, že jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Objednávky a soukromí

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo za účelem přijetí opatření před uzavřením smlouvy.

Za účelem doručení objednaných položek budou vaše osobní údaje předány společnosti HP – Croatian Post d.d. Je nutné být schopen splnit náš smluvní závazek dodávat objednané produkty vám jako zákazníkovi. Vaše osobní údaje budou zpracovány na území Chorvatské republiky a nebudou předávány třetím zemím mimo Evropskou unii.

 

Platba


a ) Dodací lhůta ( stažením ) V případě platby vyzvednutím zaplatí uživatel služby při převzetí zboží náklady na dopravu. Přepravní cena 25-35 kn. Dodací cena je uvedena pod každou položkou

Noob Club d.o.o.
Papuka 6

oib06915824315 Odkaz na ukončení smlouvy: 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0269/0914/7208/files/raskid_ugovora.pdf?v=1627316263

Pro všechny další otázky jsme vám k dispozici: